Vedtægter FOLA – Forældrenes Landsorganisation 

 

§ 1 - Formål

 Pkt. 1.           Foreningens navn er ”Forældrenes Landsorganisation”, kaldet FOLA.

 

Pkt. 2.           FOLA samler og styrker forældrenes stemme, så det gode børne,- og ungeliv blomstrer i alle dag og fritidstilbud

 

FOLA arbejder for at det gode og børne og ungeliv blomster:

·     Ved at sikre at dag og fritidstilbud skal være højt prioriteret på den politiske dagsorden

·     At forældredemokrati og forældresamarbejde skal styrkes i alle dag og fritidstilbud.

·     ved at arbejde for at der er forældreorganisationer i alle kommuner

·     ved at vejlede i og fortolker relevant lovgivning.

 

§ 2. FOLAs medlemmer  

 Pkt. 1. Som medlemmer kan optages:

 

 • Lokale forældreorganisationer 

de lokale forældreorganisationernes medlemmer er automatisk medlem af FOLA. 

 

 • Dag- og fritidstilbuds forældregruppe(dagplejer, vuggestuer, børnehaver, SFO’er, fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber, dagtilbud, klynger, mv.) 

 

 • Personlige medlemmer 

 

Pkt. 2.Der er to typer af medlemskab for lokale forældreorganisationer. 

 

Type 1 Interessemedlemskab: 

Den lokale forældreorganisation betaler kontingent efter medlemstal. Der betales et beløb for hver institution, der er medlem af den lokale forældreorganisation. De enkelte institutioner i kommunen betaler ikke kontingent til FOLA, når de betaler kontingent til den lokale forældreorganisation. Det er den lokale forældreorganisation, der varetager sekretariatsfunktioner. 

 

Type 2 fullservice medlemskab: Det er den lokale forældreorganisations institutionsmedlemmer, der betaler kontingent direkte til FOLA. Det er FOLA, der agerer sekretariat og supporterer de lokale forældreorganisationer efter samarbejdsaftale.  Denne godkendes af FOLAs bestyrelse og af den lokale forældreorganisation.

 

Stk 3. FOLA’s medlemmer betaler kontingent efter medlemstype se § 3 under kontingent. 

 

Pkt. 4. Indmeldelse og udmeldelse sker altid skriftligt ved henvendelse til FOLA og fra den dato henvendelsen er sendt.

 

Det er forældrerepræsentanterne i det styrende organ (forældrebestyrelse. forældreråd, brugerråd mv.), der beslutter medlemskabet.

 

Dag- og fritidsinstitutioner og lokale forældreorganisationer udmeldelse af FOLA skal ske skriftligt. 

 

Der skal fremsendes referat fra det møde, hvor beslutningen er taget og det skal fremgå at bestyrelsen har truffet beslutningen om udmeldelse. Udmeldelsen foretages af formand/kontaktperson for det styrende organ i institutionen/organisationen, hvor beslutningen er taget.

 

Personlige medlemmer kan udmeldes ved henvendelse til FOLA

 

§ 3. Kontingent

 Pkt. 1. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

          Størrelsen af kontingentet vil herefter fremgå af referat og offentliggøres på hjemmesiden. 

 

Pkt. 2.Kontingentet opkræves af FOLA hurtigst muligt efter indmeldelse.                     

 

§ 4. Generalforsamling

Pkt. 1.Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

 

Pkt. 2. Generalforsamlingen vælger foreningens formand, næstformand, bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. Generalforsamlingen godkender/vedtager beretning, regnskab og budgetter samt indkomne forslag.

 

Pkt. 3.På generalforsamlingen skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:  

 1. Formalia, herunder godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden.

 2. Bestyrelsens beretning 

 3. Regnskab og budget 

 4. Indkomne forslag 

 5. kontingent 

 6. Valghandlinger

  •   valg af formand

  • valg af næstformand

  • Valg af bestyrelse

  • Valg af bestyrelsessuppleanter

 7. Fremtidigt arbejde

 8. Evt.

 

Pkt. 4.Beslutninger træffes ved almindeligt flertal ud fra stemmeregler (pkt. 9). 

Vedtægtsændringer kræver dog at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. 

 

Pkt. 5. Vedtægtsændringer kan, hvis det ønskes af forslagsstillerne træde i kraft efter beslutning herom. 

 

Pkt. 6. Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel via email.  Der annonceres ligeledes på hjemmeside. Det påhviler det enkelte medlem at sikre, at FOLA har korrekte kontaktoplysninger. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden/kontoret i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med regnskab, budget og indkomne forslag udsendes til medlemmerne og offentliggøres på hjemmesiden 5 dage før generalforsamling.

 

Pkt. 7. FOLAs regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor efter bestyrelsens valg. Der fremlægges budget gældende fra 1 januar efter kalenderåret for afholdelse af generalforsamling og 1 år frem.

 

Pkt. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen eller hvis 1/4 af samtlige medlemmer ønsker det.  Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel med en klar og afgrænset dagsorden. 

 

Pkt. 9. Kun medlemmer af FOLA har stemmeret og der kan kun  kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

Pkt. 10 stemmefordeling opgøres således:

 • Dag- og fritidsinstitutioners forældregruppe har 1 stemme.

 

 • Lokale forældreorganisationer.1 medlemsinstitutioner udløser 1 stemme. Stemmerne bringes til generalforsamlingen af delegerede. En delegeret kan max have 10 stemmer. En forældreorganisation kan maksimum have 3 delegerede. 

 

 • Personlige medlemmerkan stemme, hvis de har barn i dagtilbud, SFO, fritidshjem, klub. Enkeltvis indmeldte medlemmer råder over hver én stemme, dog således at disse stemmer vægtes med tallet 10 som divisor.

 

Pkt. 11 

 

Valg/Genvalg til bestyrelsen kan kun finde sted, hvis den opstillede er medlem af FOLA og har barn i offentligt eller privat dagtilbud, fritidshjem SFO, fritids- og ungdomsklub.  Undtaget er udpegede medlemmer, jf. §5 pkt. 3 Man kan med en fremsendt motiveret ansøgning opstille in absentia. Opstillingen skal være dirigenten i hænde ved generalforsamlingens start. Der kan højst være tre bestyrelsesmedlemmer fra samme kommune. Hvis der findes en lokal forældreorganisation, skal kandidat fra samme kommune være opstillet af dem.  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, sådan at halvdelen + én vælges i ulige år og den anden halvdel vælges i lige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 

§ 5. Bestyrelsens arbejde

Pkt.1.Bestyrelsen beslutter retningslinjer for organisationens arbejde, og har det overordnede ansvar for at organisationens formål opfyldes jf. de gældende vedtægter. Bestyrelsen skal sikre, at der ikke træffes beslutninger, som går imod organisationens formål eller ligger uden for organisationens mandat.

 

Pkt. 2.Foreningens bestyrelse består af max 15 medlemmer samt 6 suppleanter, som skal vælges af og blandt de fremmødte på generalforsamlingen. 

 

Pkt. 3.  Hvis bestyrelsen på ønsker det kan denne vælge at udpege pladser i bestyrelsen uden stemmeret, som tilfalder personer, foreninger eller netværk med særlig viden og erfaring indenfor organisationens formål. Alle bestyrelsesmedlemmer kan pege på en person, som de ønsker skal indgå i bestyrelsen. Det afgøres ved simpelt flertal, hvem der tilbydes en plads. De udpegede pladser erstatter ikke de stemmeberettigede pladser, og de er gældende for en etårig periode.

 

På samme vis kan FOLAs bestyrelse også udpege personer, som får til opgave at sidde med i andre foreninger og eller netværk, som repræsentanter for FOLA.

 

Pkt. 4. 

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening, og bestyrelsen kan meddele prokura. Ved optagelse af lån kræves dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

 

Pkt. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.  Bestyrelsens afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Pkt. 6. Bestyrelsesmøder skal afholdes når formanden eller halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.  Referat af møderne skal foreligge skriftligt.

Pkt. 7.Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Pkt. 8.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg

Pkt. 9

Bestyrelsen skal tilsikre, at foreningen efterlever gældende lov, vejledninger og anvisninger som medfølger ved pådragelse af arbejdsgiveransvar, herunder regler for så vidt arbejdsmiljø.

 

§ 6. Eksklusion

Medlemmer kan indstilles til eksklusion af den siddende bestyrelse. Eksklusionen skal forelægges en generalforsamling. 

 

§7 Foreningens opløsning

Pkt. 1.Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling.  Den ekstraordinære generalforsamling skal være indkaldt med det ene formål. 2/3 af de fremmødte skal stemme for opløsningen. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes et nyt med otte dages varsel.  Denne generalforsamling er beslutningsdygtigt efter samme stemmeafgivningsregler uanset antallet af fremmødte.

 

Pkt. 2.Ved opløsning af foreningen overgår dens midler til foreninger med fokus på børn og unge. efter den ekstraordinære generalforsamlings valg.

©2019 by FOLA - Forældrenes Landorganisation. Proudly created with Wix.com