fbpx

Eksempler på principper

Guide til dig der sidder med i en forældrebestyrelse eller et forældreråd

Eksempler på principper

Eksempler på principper

Som forældrebestyrelse skal I udforme principper for jeres børns institution, men hvordan gør egentlig man det?
Når der udvikles principper er det din mulighed for at dele dine ønsker og ideer for dit barns institution og sammen med ledelsen og personalet at omsætte idéen, så den bliver til et princip.

Et princip er en retning

Et princip er ikke en opskrift på, hvordan pædagoger, dagplejere og medhjælpere skal udføre deres opgaver, men en rettesnor for, i hvilken retning de skal arbejde. Det er en overordnet ramme, som giver leder og medarbejdere forskellige handlemuligheder. I kan for eksempel godt lave et princip, der handler om at jeres institution skal have naturoplevelser som en del af børnenes hverdag. Men I kan ikke lave et princip om, at børnene skal på skovtur en gang om ugen. Det er op til personalet at vurdere, hvordan de bedst arbejder inden for princippet.

Som bestyrelse skal I udvikle principper inden for tre forskellige områder i jeres børns institution:

  • Dagtilbuddets arbejde
  • Forældresamarbejdet
  • Børnenes overgange fra hjem til dagtilbud og fra dagtilbud til skole
  • Anvendelse af økonomiske midler (eksklusive lønninger og drift)

Hvor mange principper?

Om I vil formulere fem overordnede principper eller 10 detaljerede er helt op til jer. I må også selv vælge emnerne, så længe I kommer omkring emnerne pædagogisk aktivitet, forældresamarbejde, overgange og økonomisk prioritering. Områderne kan godt overlappe, og det er også meningen. Hvis I har som princip, at I ønsker mere udeliv, skal man gerne kunne se det i jeres økonomiske prioriteringer, hvor I afsætter penge til ture eller zookort.


Kig med når vi holder gratis webinar om bestyrelsesarbejdet

Hvor starter vi?

Måske er det lidt svært at overskue hvor I skal begynde. Start med at se på de eksisterende principper, som forældrebestyrelsen tidligere har udarbejdet. Passer de stadig til jer, skal de videreudvikles og suppleres med nye principper? Følgende eksempler kan give inspiration til emner, der måske er relevante for jer at skabe principper for.

Læs også vores guide til hvordan man udarbejder principper

Emner til principper for dagtilbuddets arbejde

Som forældre kan I have nogle vigtige perspektiver på flere dele af institutionens måde at arbejde på. I behøver ikke være uddannede pædagoger for at have en holdning til, hvordan praksis kan se ud. Her kan du se en idéliste over hvilke emner man kan tage op:

• Flere kunstneriske udtryksmåder, motoriske udfordringer eller naturoplevelser
• Inddragelse af børnene i praktisk arbejde svarende til alder/formåen.
• Inklusion, antimobning og venskaber
• Fødselsdage – fælles fejring eller for den enkelte, i institutionen eller i hjemmet
• Bestemt pædagogisk retning, for eksempel bevægelse eller musik
• Økologisk kost, sund mad eller sukkerpolitik

Eksempler på principper for pædagogisk arbejde

Fødselsdage: ”Vi ønsker, at alle børn skal have den samme oplevelse af at blive fejret til deres fødselsdag, og lægger derfor vægt på, at der er en tradition i huset, som alle børn kender og glæder sig til.”

Daglige opgaver: ”Vi vægter, at børnene bliver inddraget i dagligdagsopgaver, for at de voksne ikke går fra, når der skal løses en opgave, men arbejder sammen med børnene om det.”

Naturoplevelser: ”Naturoplevelser bør være en stor del af børnenes hverdag.”

Emner til principper for overgange

Barnet skal igennem flere skift i løbet af sit børnelv og vi som forældre får her mulighed for at komme med vores syn på, hvordan de overgange kan se ud. Her er en liste over områder I kan tale om I bestyrelsen angående overgange:

• Overgang fra hjem til vuggestue. Hvad er vigtigt i opstarten og i den første tid?
• Overgangen fra vuggestue til børnehave. Hvordan tages der imod nye børn, er der en venskabsordning med de ældre på stuen, besøgsdage og lignende?
• Overgangen fra børnehave til skole og fritidstilbud. Hvordan arbejder institutionen med skoleforberedende aktiviteter, social modenhed, er der besøgsdage i SFO´en med mere?
• Overgangen fra dagtilbud til lokalsamfundet. Hvordan kan institutionen og forældre være med til at introducere børnene til lokalmiljøet, foreningslivet, kulturlivet med mere?

Eksempler på principper for overgange

Hjem til vuggestue: "Som nye forældre i daginstitutionen skal man have et højt informationsniveau om husets arbejde og arrangementer".

Vuggestue til børnehave: ”Forældrebestyrelsen ønsker, at der arbejdes med en glidende overgang fra vuggestue til børnehave, hvor man arbejder med at etablere venskaber forud for skiftet, og hvor de store hjælper de små i overgangsperioden.”

Forbindelse til nærmiljøet: ”Vi arbejder med at skabe forbindelse til børnenes nærmiljø og vægter derfor samarbejde med det lokale foreningsliv.”

 

Emner til principper for forældresamarbejde

Her er et område, hvor vi pludselig er specialister. Det er typisk i forhold til forældresamarbejde, at man kan komme med mange input som bestyrelse. Husk at I ikke kun taler på vegne af jeres egne børn men at I repræsenterer en hel forældregruppe. I kan have meget forskellige udgangspunkter, fx sprogligt, arbejdstidsmæssigt osv. Hav alle de forskellige perspektiver for øje, når I laver principper for forældresamarbejdet. Her er en liste af emner I kan tage op:  

• Hvordan skal nye forældre føle sig velkomne i samarbejdet i institutionen? Er det gennem en velkomstpjece til forældre, opstartssamtale eller andet?
• Overgangen fra hjem til institution om morgenen og eftermiddagen. Hvad er en god rutine og velkomst? Er der tid til forældrekontakt, når børnene hentes og bringes?
• Aula-kommunikation. Hvordan og hvilken information skal foregå gennem forældre-intranettet?
• Kommunikationsveje i institutionen. Hvem taler man med om hvad?
• Forældredeltagelse i institutionens hverdag og aktiviteter.
• Bestyrelsens synlighed i institutionen. Hvordan sikrer vi, at forældrene ved, hvem de skal henvende sig til?

Eksempler på principper for forældresamarbejde

Forældrenes kontakt til institutionen: ”Det er vigtigt, at børn får lov til at dele deres institutionsliv med deres forældre. I vores institution arbejder vi for, at børnene føler en forbindelse mellem deres dagtilbud og deres familieliv. Det gør vi ved at forældre inviteres indenfor i pædagogiske aktiviteter (i tidsrum bestemt af personalet), og forældre byder ind med det, de hver især kan.”

Modtagelse: ”Alle børn skal have mulighed for at blive taget imod af en velkendt voksen, når de møder ind om morgenen, både dem, der møder tidligt og dem, der møder sent.”

Kommunikation: ”Vi arbejder med god kommunikation. Forældre er rollemodeller for deres børn, og vi har derfor som princip, at vi altid hilser på dem, vi møder i daginstitutionen, og dermed inviterer til dialog.”

Information: ”Der skal være et højt informationsniveau til forældrene omkring aktiviteter og børnenes hverdag. Personalet kommunikerer på en måde, som er forståelig og brugbar for alle forældre.”

Aula: ”Aula kan være et godt redskab til praktiske overleveringer og beskrivelser af hele børnegruppens hverdag, men vi ønsker at vigtige beskeder om de enkelte børn overleveres mundtligt til forældrene.”

Emner til principper for økonomisk prioritering

Her kommer et af de lidt sværere områder at lave principper om. I har som bestyrelse ikke råderet over budgettet, men I kan komme med ønsker til hvad et eventuelt overskud skal prioriteres henimod. Her er en liste af idéer til områder man kan lave principper for:

• Normer for inventar, retningslinjer for indkøb af legetøj og materialer
• Normer for rengøring i form af hyppighed og omfang?
• Vedligehold. Mangler der for eksempel klatretårne eller beplantning på legepladsen?
• Prioritering af oplevelser eller udflugter
• Type af kost, for eksempel vegetarisk eller økologisk?
• Personalesammensætning
• Omfang af forplejning. Skal børnene for eksempel selv medbringe frugt?

Eksempler på principper for økonomisk prioritering

Udeareal: ”Vi ønsker, at et eventuelt overskud prioriteres på børnenes udeareal for at fremme aktiviteter i og med naturen.”

Kulturliv: ”Vi prioriterer at børnene får alsidige oplevelser i kulturlivet og vægter derfor kulturelle udflugter og oplevelser.”

Motorisk udfoldelse: ”Vi prioriterer at børnene i høj grad har mulighed for bevægelse indendørs og at faciliteterne understøtter motorisk udfoldelse.”

Har du stadig mange spørgsmål?
Så ring til FOLAs forældrerådgivning. Vi kan hjælpe jer på vej. 
Vores rådgivning er gratis og anonym og vi kan fanges på 73707379, fra 9.30-13.30, hver mandag-fredag (onsdag undtaget).

FOLA uddanner også forældrebestyrelser
Som forældrebestyrelse er der nogle virkelig gode muligheder for at få indflydelse på ens barns dagtilbud. Men man skal kende sine kompetencer, før man kan anvende dem!
Vi hjælper med at oversætte kompliceret lovstof og formuleringer som "indstillingsret" og "anvendelse indenfor budgetrammen", til konkrete opgaver og handelmuligheder for jer forældre.
Vi styrker samarbejdet internt i bestyrelsen og med resten af huset, så jeres forældresamarbejde kan blomstre til glæde for hele husets familier og personaler. 
Se mere om vores forældrebestyrelseskursus her.

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal, C13
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved