fbpx

Kvalitet i dagtilbud

Læs her om FOLAs syn på kvalitet i dagtilbud

Kvalitet er lig med børnens trivsel

Alle går ind for, at der skal være høj kvalitet i dagpleje, vuggestue og børnehave. Men måske er alle ikke helt enige i, hvad kvalitet egentlig er, eller hvad der skaber det bedste udgangspunkt for kvalitet.
Fra FOLAs perspektiv - forældrenes perspektiv – er kvalitet i dagpleje, vuggestue og børnehave nøje forbundet med børnenes trivsel. Det er det altafgørende.

Som forælder er vi optaget af, at ens barn virker glad og tilfreds, og har gode og spændende oplevelser i løbet af dagen, der styrker den naturlige udvikling. Vi synes, at kvalitet er god, hvis vores børn har gode venner og godt kan lide ‘de voksne’. Som forældre vil vi gerne føle os velkomne, og vi vil gerne lyttes til og anerkendes. Personalet skal møde os i det, som er vores afsæt, nemlig at vi altid vil vores børn det bedste. Vi vil også gerne have, at kommunikationen er velafstemt, så vi kan følge med i det, der foregår i institutionen.

Kvalitet til børnene - er det meget forlangt?

Det synes vi faktisk ikke, for det er sådan samfundskontrakten med os forældre virker. Institutionerne gør det muligt for os at deltage på arbejdsmarkedet, og imens vi gør det, så sikrer de ansatte vores børns trivsel, læring og udvikling. 

Det står også klart, at hvis den kvalitet, som vi som forældre forventer, skal være til stede, så kræver det, at der er nok tilstedeværende, ansatte sammen med vores børn. Der skal være gruppestørrelser, som sikrer nærvær og sammenhæng. Der skal være en organisering i institutionen, som skaber ro og klarhed. Der skal også være gode fysiske inde og ude-miljøer, og sikkerheden skal naturligvis være på plads. Der skal både være ture ud af huset og spændende muligheder i hverdagen, ja, og naturligvis skal der være plads til ‘bare’ at lege. Uddannelsesniveauet skal være højt blandt de ansatte - så de pædagogiske aktiviteter og tilgangen til børnene altid sker ud fra viden om børns behov og udvikling. Forældresamarbejdet skal være veltilrettelagt og fagligt funderet.
Og det står klart, at det, som vi forældre insisterer på kræver en sund økonomi og en god ledelse.

FOLA ARBEJDER DERFOR FOR KVALITET I DAGTILBUD
VED AT SÆTTE FOKUS PÅ:

 

Minimumsnormeringer ved lov

 • Minimumsnormeringer skal sikre det enkelte barn voksenkontakt tilpasset barnets alder og individuelle behov.
 • I FOLA ser vi aftalen om minimumsnormeringer (finansloven 2020), som et afgørende skridt mod bedre normeringer. Ikke fordi minimumsnormeringerne løser alle problemer, men fordi minimumsnormeringer er en prop og en bund – et  værn mod besparelser.
 • I FOLA ønsker vi 1 voksen til 3 børn i vuggestuen (0-3 år) og 1 voksen til 6 børn i børnehaven (3-6 år).
 • Minimumsnormeringer angiver et minimum, en grundnormering, og må selvsagt gerne øges, hvis der er behov for det.
 • For FOLA er det afgørende, at der tages afsæt i det tilstedeværende personale, som arbejder direkte med børnene, når der tælles ‘voksne’. Syge, ansatte på orlov, ledere, administration, rengøring, køkkenpersonale mv. skal ikke tælles med. Danmarks Statistiks opgørelse forholder sig til udgiftsniveau og antallet af ansatte. Vi forældre forholder os til det personale, som er sammen med vores børn. Det er det afsæt, som vi ønsker i nye nationale opgørelser.

Bedre og mere forældreinddragelse

 • Gode relationer og et godt samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale understøtter børnenes trivsel og udvikling, fordi det skaber sammenhæng mellem barnets hverdag i dagpleje, vuggestue og børnehave det og hjemmet. Forskningen viser, at jo højere forældreinvolvering i børnenes hverdag, desto mere udvikler børnene deres kognitive og sociale kompetencer. Derfor arbejder FOLA for at styrke forældreinddragelsen og forældresamarbejdet.
 • Forældresamarbejde af høj kvalitet er kendetegnet ved tillidsbaseret kommunikation, som er præget af åbenhed, dialog og gensidighed.
 • Samarbejdet med forældre skal være velfungerende på alle niveauer både i den daglige kontakt mellem forældre og ansatte, på de planlagte forældresamtaler og forældremøderne og i forhold til det formaliserede, demokratiske samarbejde, som sker i råd og bestyrelser.

Mindre børnegrupper

 • Vi ved fra forskning, at små børnegrupper giver tættere voksenkontakt. Små børnegrupper betyder nemlig mere voksenkontakt med fokus på udvikling, samtale, understøttelse i stedet for, at der fokuseres på at beskytte børnene for fare og mod konflikt. Under Coronakrisen har vi set, hvordan små børnegrupper har skabt tryghed hos mange børn. En sidegevinst er at mindre børnegrupper giver mindre smitte og deraf færre syge børn.

Høj hygiejnestandard

 • FOLA arbejder for, at dagplejere, vuggestuer og børnehaver skal leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til hygiejne og rengøring i dagplejer, vuggestuer og børnehaver. Så vi kan nedbringe antallet af sygedage for både børn og voksne (blandt andet ansatte og forældre).

Mere gennemsigtighed

 • Gennemsigtighed er vigtig for forældre, når de skal vælge institution. Derfor arbejder FOLA for, at dagplejens, vuggestuens og børnehavens normeringsstatistikker, pædagogiske læringsplaner og tilsynsrapporter skal være frit tilgængelig på hjemmesiderne.

Bedre rettigheder til forældrebestyrelse

 • FOLA vil være med til at sikre, at forældrebestyrelser i dagtilbud skal have de samme rettigheder som i skolebestyrelser. Det betyder udvidet adgang til netop fordelingen af personale og normeringer.

Høj andel af uddannet personale

 • FOLA går ind for, at minimum 70% af personalet skal være uddannet.

Kravlestuer til spædbørn under eller omkring 1 år

 • Da vi de senere år har oplevet, at børn starter tidligere og tidligere i vuggestue og dagpleje, så ser vi gerne i FOLA, at vi sikrer, at institutionerne og dagplejerne får midler til en lavere normering og specielt indrettede stuer. Her skal normeringen være endnu højere, som 1-2. Stuen skal være indrettet til børn, som endnu ikke kan gå.

 

SE VORES HØRINGSSVAR 

Til 'Danmarks implementering af den Europæiske børnegaranti' (2022)

Til 'Udkast til bekendtgørelser vedr. lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet
og folkeskoleområdet' (2021)

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal, C13
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved