fbpx

Vedtægter

Vedtægter FOLA – Forældrenes Landsorganisation

1 - Formål
Pkt. 1.
Foreningens navn er ”Forældrenes Landsorganisation”, kaldet FOLA. 

Pkt. 2.
FOLA samler og styrker forældrenes stemme, så det gode børne- og ungeliv blomstrer i alle dag- og fritidstilbud.

FOLA arbejder for, at det gode og børne og ungeliv blomster:
• Ved at sikre at dag og fritidstilbud skal være højt prioriteret på den politiske
dagsorden.
• At forældredemokrati og forældresamarbejde skal styrkes i alle dag- og fritidstilbud.
• Ved at arbejde for at der er forældrenævn/råd og/eller forældreorganisationer i alle kommuner
• Ved at vejlede i og fortolke relevant lovgivning.

2. FOLAs medlemmer  

Pkt. 1.
Som medlemmer kan optages:
• Lokale forældreorganisationer samt forældrenævn/-råd
De lokale forældreorganisationernes medlemmer er automatisk medlem af FOLA.
• Dag- og fritidstilbuds forældrebestyrelse eller forældreråd
Dagplejer, vuggestuer, børnehaver, SFO’er, fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber, dagtilbud, klynger, mv. Foruden forældrebestyrelse(-r) eller forældreråd, inkluderer medlemskabet alle forældre, der har børn i de respektive institutioner, som medlemskabet vedrører.
• Personlige medlemmer

Pkt. 2.

Der er to typer af medlemskab for lokale forældreorganisationer:

Type 1 Interessemedlemskab:

Den lokale forældreorganisation betaler minimum 5.000 kr. om året. De enkelte institutioner i kommunen betaler ikke kontingent til FOLA, når de betaler kontingent til den lokale forældreorganisation. Det er den lokale forældreorganisation, der varetager sekretariatsfunktioner.

Type 2 fullservice medlemskab:

Det er den lokale forældreorganisations institutionsmedlemmer, der betaler kontingent direkte til FOLA. Det er FOLA, der agerer sekretariat og supporterer de lokale forældreorganisationer efter samarbejdsaftale. Denne godkendes af FOLAs bestyrelse og af den lokale forældreorganisation.

Pkt. 3.
FOLA’s medlemmer betaler kontingent efter medlemstype, se §3 under ’kontingent’. 

Pkt. 4.

Ved indmeldelse retter enten forældrerepræsentanterne i det styrende organ (forældrebestyrelse, forældreråd, brugerråd mv.) eller institutionsleder henvendelse til FOLA. Medlemskabet gælder fra pågældende dato.
Ved udmeldelse af FOLA skal dag- og fritidsinstitutioner og lokale forældreorganisationer rette skriftligt henvendelse. Der skal fremsendes referat fra det møde, hvor beslutningen er taget, og det skal fremgå, at forældrerepræsentanterne i det styrende organ (forældrebestyrelse, forældreråd, brugerråd mv.) har truffet beslutningen om udmeldelse. Ved udmeldelse tilbagebetales kontingent for den resterende del af året ikke.
Personlige medlemmer kan udmeldes ved henvendelse til FOLA.

3. Kontingent

Pkt. 1.
Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.
Størrelsen af kontingentet vil herefter fremgå af referatet og offentliggøres på hjemmesiden. 

Pkt. 2.

Kontingentet opkræves af FOLA hurtigst muligt efter indmeldelse.

4. Generalforsamling
Pkt. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Pkt.2.

Generalforsamlingen vælger foreningens formand, næstformand, bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. Generalforsamlingen godkender/vedtager beretning, regnskab og budgetter samt indkomne forslag.

Pkt. 3.

På generalforsamlingen skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:  
• Formalia, herunder godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden.
• Bestyrelsens beretning. 
• Regnskab og budget. 
• Indkomne forslag. 
• Kontingent. 
• Valghandlinger:
o Valg af formand
o Valg af 2 næstformænd med plads i forretningsudvalget
▪ Politisk næstformand
▪ Organisatorisk næstformand
o Valg af bestyrelse
o Valg af bestyrelsessuppleanter
• Fremtidigt arbejde
• Eventuelt

Pkt. 4.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal ud fra valgte stemmeregler (pkt. 9). 
Vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. 

Pkt. 5.

Vedtægtsændringer kan, hvis det ønskes af forslagsstillerne, træde i kraft efter
beslutning herom. 

Pkt. 6.
Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel via mail. Der annonceres ligeledes på hjemmesiden. Det påhviler det enkelte medlem at sikre, at FOLA har de korrekte kontaktoplysninger.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden/kontoret i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med regnskab, budget og indkomne forslag udsendes til medlemmerne og offentliggøres på hjemmesiden 5 dage før generalforsamling.

Pkt. 6.A.
Delegerede samt deltagere til generalforsamlingen skal være sendt per mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 3 hverdage før generalforsamlingen, hvis de ønsker at have stemmeret.
Mailen skal indeholde: kontaktoplysninger i form af navn, email og telefonnummer til oprettelse i stemmesystemet

Pkt.7.
FOLAs regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor efter bestyrelsens valg. Der fremlægges budget gældende fra 1. januar efter kalenderåret for afholdelse af generalforsamling og 1 år frem. 

Pkt. 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen eller hvis 1/4 af samtlige medlemmer ønsker det. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel med en klar og afgrænset dagsorden. Ved indsupplering af nye formænd, næstformænd eller bestyrelsesmedlemmer på en ekstraordinær generalforsamling, skal de opstillede senest fem dage før den ekstraordinære generalforsamling have meldt sit kandidatur til formanden. Ved kun en opstillet kan personen ind suppleres uden afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

Pkt. 9.
Kun medlemmer af FOLA har stemmeret, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Pkt. 10.
Stemmefordeling opgøres således:
• Dag- og fritidsinstitutioners forældregruppe har 1 stemme.
• FOLA’s bestyrelsesmedlemmer har 1 stemme.
• Lokale forældreorganisationer 1 medlemsinstitution udløser 1 stemme. Stemmerne bringes til generalforsamlingen af delegerede. En delegeret kan max. have 10 stemmer. En forældreorganisation kan max. have 3 delegerede. Har en forældreorganisation ingen institutionsmedlemmer, så har de altid 1 stemme på generalforsamlingen.
• Personlige medlemmer kan stemme, hvis de har barn i dagtilbud, SFO, fritidshjem, klub. Enkeltvis indmeldte medlemmer råder over hver én stemme, dog således at disse stemmer vægtes med tallet 10 som divisor.

Pkt. 11.
Valg/genvalg til bestyrelsen kan kun finde sted, hvis den opstillede er medlem af FOLA og har barn i offentligt eller privat dagtilbud, fritidshjem SFO, fritids- og ungdomsklub. Undtaget er udpegede medlemmer, jf. §5 pkt. 3 Man kan med en fremsendt, motiveret ansøgning opstille in absentia. Opstillingen skal være dirigenten i hænde ved generalforsamlingens start. Der kan højst være tre bestyrelsesmedlemmer fra samme kommune. Hvis der findes en lokal forældreorganisation, skal kandidat fra samme kommune være opstillet af dem. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, sådan at halvdelen + én vælges i ulige år og den anden halvdel vælges i lige år. Suppleanter vælges for 1 år af gangen.

Pkt. 12.
Da formanden tegner foreningen kan denne ikke også være opstillet for et parti til kommunal, regions, EU parlamentet eller folketingsvalg. Alle andre kandidater kan godt være opstillet for et parti.

5. Bestyrelsens arbejde
Pkt.1.
Bestyrelsen beslutter retningslinjer for organisationens arbejde, og har det overordnede ansvar for, at organisationens formål opfyldes jf. de gældende vedtægter. Bestyrelsen skal sikre, at der ikke træffes beslutninger, som går imod organisationens formål eller ligger uden for organisationens mandat.

Pkt. 2.
Foreningens bestyrelse består af max. 15 medlemmer samt 6 suppleanter, som skal vælges af og blandt de fremmødte på generalforsamlingen.  

Pkt. 3.
Hvis bestyrelsen ønsker det, kan denne vælge at udpege pladser i bestyrelsen uden stemmeret, som tilfalder personer, foreninger eller netværk med særlig viden og erfaring indenfor organisationens formål. Alle bestyrelsesmedlemmer kan pege på en person, som de ønsker, skal indgå i bestyrelsen. Det afgøres ved simpelt flertal, hvem der tilbydes en plads. De udpegede pladser erstatter ikke de stemmeberettigede pladser, og de er gældende for en etårig periode. På samme vis kan FOLAs bestyrelse også udpege personer, som får til opgave at sidde med i andre foreninger og eller netværk, som repræsentanter for FOLA. 

Pkt. 4.
Foreningen tegnes af formanden og en næstformand i foreningen. Disse personer har prokura qua deres tegningsret til at godkende handlinger, der vedrører virksomhedens drift. Ved optagelse af lån kræves dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.  Bestyrelsens afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Pkt. 6.
Bestyrelsesmøder skal afholdes, når formanden eller halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.  Referat af møderne skal foreligge skriftligt.

Pkt. 7.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Pkt. 8.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg.

Pkt. 9.
Bestyrelsen skal tilsikre, at foreningen efterlever gældende lov, vejledninger og anvisninger, som medfølger ved pådragelse af arbejdsgiveransvar, herunder regler for så vidt arbejdsmiljø. 

6. Eksklusion
Medlemmer kan indstilles til eksklusion af den siddende bestyrelse. Eksklusionen skal forelægges en generalforsamling. 

7. Foreningens opløsning
Pkt. 1.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal være indkaldt med det ene formål. 2/3 af de fremmødte skal stemme for opløsningen. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny med otte dages varsel. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig efter samme stemmeafgivningsregler uanset antallet af fremmødte.

Pkt. 2.
Ved opløsning af foreningen overgår dens midler til foreninger med fokus på børn og unge efter den ekstraordinære generalforsamlings valg.

Vedtaget på generalforsamling 12. marts 2024

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal, C13
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved